De Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel “houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen” aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Onder de nieuwe gestemde maatregelen zien we ook een antimisbruikbepaling in het kader van de strijd tegen de “double dips” (dubbele aftrekken) inzake notionele intresten.

Teneinde de “double dip” te vermijden, wordt geen rekening gehouden met de inbreng van kapitaal voor de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal van de vennootschap die de inbreng ontvangen heeft, wanneer de vennootschap die de inbreng van kapitaal doet hiervoor een lening heeft afgesloten en de intresten ervan aftrekt als kost.

Het doel is om te vermijden dat er een dubbele aftrek plaatsvindt: enerzijds in hoofde van de vennootschap die het kapitaal inbrengt, onder de vorm van een aftrek van de intresten op de afgesloten lening; en anderzijds in hoofde van de vennootschap waarvan het kapitaal verhoogd is, onder de vorm van de aftrek voor risicokapitaal.

In geval van een cascade van vennootschappen binnen een groep zal er voor de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal geen rekening gehouden worden met de inbreng van kapitaal dat onrechtstreeks gefinancierd wordt via een lening door een vennootschap van de groep die hoger geplaatst is in de rang.

Artikel 205ter, § 2, WIB 92, wordt bovendien aangevuld met twee specifieke antimisbruikmaatregelen die respectievelijk de vorderingen op en de inbreng van kapitaal door een niet-inwonende belastingplichtige of een buitenlandse onderneming die gevestigd is in een land die niet deelneemt aan de informatie-uitwisseling met België, uitsluit van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal, tenzij de vennootschap kan aantonen dat de verrichtingen beantwoorden aan legitieme behoeften van financiële of economische aard.

Het feit van geen informatie te krijgen van het land waar de niet-inwoner verblijft of de buitenlandse onderneming gevestigd is, maakt de toepassing van de algemene antimisbruikmaatregel die bedoeld wordt in artikel 344, WIB 92, moeilijk, wat volgens de toelichting rechtvaardigt dat specifieke antimisbruikmaatregelen in de materie zouden vastgesteld worden.

De nieuwe maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2019 die samenhangt met een belastbare periode die ten vroegste op 1 januari 2018, met de verduidelijking dat wijzigingen die doorgevoerd worden op de afsluitingsdatum van het boekjaar vanaf 26 juli 2017 zonder gevolg zullen blijven.

Afschrift - Fiscale Advocaten

Afschrift - Linkedin    Afschrift - Twitter

Brussel | Antwerpen | Luxemburg | Genève | Freiburg | Madrid | Tel Aviv | Hong-Kong